Drepturile și obligațiile elevilor. Ce sancțiuni li se aplică elevilor care încalcă regulile

Care sunt obligațiile și drepturile elevilor? Elevii nu au doar drepturi, ci și obligații. Le trecem în revistă în acest articol, așa cum sunt ele prevăzute în Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023.

Potrivit legii, „beneficiarii primari ai învățământului preuniversitar sunt antepreșcolarii, preșcolarii și elevii, precum și persoanele adulte înscrise într-o unitate de învățământ.”

Drepturile și îndatoririle elevilor sunt prevăzute și în Statutul elevului, aprobat prin ordin al ministrului Educației, în urma consultării Consiliului Național al Elevilor și a altor asociații reprezentative la nivel național ale elevilor.

Conform Legii învățământului preuniversitar, în calitate de membri ai comunității școlare, beneficiarii primari ai învățământului preuniversitar, adică preșcolarii și elevii, au următoarele drepturi:

1. Dreptul de a avea acces la educație de calitate și gratuită, în sistemul de învățământ de stat. Accesul la educație presupune și:

 • Posibilitatea studierii în limba maternă
 • Accesul la servicii de informare și consiliere școlară, profesională și psihologică, conexe activității de învățământ
 • Accesul la biblioteci
 • Accesul la săli și spații de sport
 • Accesul la computere conectate la internet
 • Accesul la resursele necesare realizării activităților și proiectelor școlare în afara programului școlar, în limitele resurselor umane și materiale disponibile
 • Manuale școlare gratuite

Citește și:

Care sunt abaterile disciplinare pentru care pot fi sancționați profesorii, din toamnă

Accesul părinților în școli a fost restricționat. În ce condiții va putea intra un părinte în școală, din toamnă

2. Dreptul de a învăța în spații adecvate desfășurării activităților didactice și conexe. Legea prevede că „spațiile trebuie să respecte normele de igienă, de protecție a muncii, de protecție civilă și de pază contra incendiilor, să fie adaptate particularităților de vârstă și nevoilor de învățare și numărului de beneficiari primari”.

3. Dreptul de a învăța într-un mediu care sprijină libertatea de expresie fără încălcarea drepturilor și libertăților celorlalți participanți.

4. Dreptul de a fi protejați împotriva discriminărilor. Astfel, elevii și preșcolarii beneficiază de tratament nediscriminatoriu din partea conducerii, a personalului didactic, nedidactic și din partea altor elevi din cadrul unității de învățământ.

5. Dreptul la respectarea imaginii, demnității și personalității proprii

6. Dreptul la protecția datelor personale, cu excepția situațiilor prevăzute de lege

7. Dreptul la evaluare obiectivă și corectă, cu posibilitatea contestării rezultatelor evaluării lucrărilor scrise

8. Dreptul de a fi informat cu privire la notele acordate, înaintea consemnării acestora, la planificarea materiei pe parcursul întregului an școlar, la rezultatele evaluărilor scrise în termen de maximum 15 zile lucrătoare, precum și la actele școlare proprii ce stau la baza situației școlare

9. Dreptul de a fi susținuți în conformitate cu nevoile educaționale sau sociale în vederea finalizării învățământului obligatoriu. Statul și unitățile de învățământ preuniversitar sprijină elevii cu CES, inclusiv în ceea ce privește condițiile de acces, de studiu și evaluare adaptate dizabilităților, problemelor medicale sau tulburărilor specifice de învățare. Elevii cu CES au dreptul la școlarizare la domiciliu sau în unități complexe de asistență medicală, cum sunt spitalele.

10. Dreptul de a decide, în funcție de vârsta copilului, privind:

 • Disciplinele din CDEOȘ
 • Tipul și forma de învățământ pe care le va urma
 • Participarea la concursuri școlare, olimpiade și alte activități extrașcolare organizate de școală sau de unitățile de educație extrașcolară
 • Participarea la programele de pregătire suplimentară organizate în cadrul unității de învățământ

11. Dreptul de a primi premii și recompense pentru rezultate deosebite la activitățile școlare și extrașcolare, în limita resurselor disponibile

12. Dreptul la asistență medicală, psihologică și logopedică gratuită în cabinete medicale, psihologice și logopedice școlare ori în unități medicale de stat

13. Dreptul de a primi burse și alte forme de sprijin prevăzute de legislație

Citește și:

Fără telefoane mobile la ore, din toamnă. Telefoanele elevilor care încalcă regula vor fi confiscate

Klaus Iohannis a promulgat Legile Educației. Care sunt principalele prevederi

Obligațiile elevilor

În calitate de membri ai comunității școlare, beneficiarii primari ai învățământului preuniversitar au următoarele îndatoriri:

1. Obligația de a frecventa toate cursurile și de a se pregăti la fiecare disciplină de studiu în vederea dobândirii competențelor și însușirii cunoștințelor prevăzute de programele școlare

2. Obligația de a respecta regulamentele și deciziile unității de învățământ. În acest sens, elevii au obligația de a cunoaște prevederile Statutului elevului și ale regulamentului de organizare și funcționare a unității de învățământ, în funcție de nivelul de înțelegere și de particularitățile de vârstă și individuale ale acestora

3. Obligația de a se prezenta la școală într-o ținută vestimentară decentă și adecvată, conform regulamentului școlii

4. Obligația de a manifesta înțelegere, toleranță și respect față de întreaga comunitate școlară – elevi și personalul unității de învățământ

5. Obligația de a sesiza reprezentanții unității de învățământ sau autoritățile competente cu privire la orice ilegalități în desfășurarea procesului de învățământ și a activităților conexe. Trebuie sesizată și orice situație care poate pune în pericol siguranța elevilor și a cadrelor didactice

Citește și:

Ți-e frică de influența lui Gheboasă și a muzicii trap asupra copilului? 4 sfaturi de la psihologul Otilia Mantelers

Absolventă de 10, despre Bacalaureat: „Societatea a creat în jurul lui o bulă de stres care pune presiune pe tine la fiecare pas”

6. Obligația de a utiliza în mod corespunzător, conform destinației stabilite, facilitățile școlare la care au acces

7. Obligația de a păstra integritatea și buna funcționare a bazei materiale puse la dispoziția lor de către unitățile de învățământ. Obligația se aplică și în cazul manualelor școlare primite gratuit. Elevii au obligația să le restituie în stare bună, la sfârșitul anului școlar

8. Obligația de a respecta curățenia, liniștea și ordinea în spațiul școlar

9. Obligația de a cunoaște și de a respecta, în funcție de nivelul de înțelegere și de particularitățile de vârstă și individuale:

 • Normele de securitate și sănătate în muncă
 • Normele de prevenire și de stingere a incendiilor
 • Normele de protecție civilă
 • Normele de protecție a mediului

10. Obligația de a anunța, în caz de îmbolnăvire, profesorul diriginte, direct sau prin intermediul părinților, tutorilor sau susținătorilor legali, de a se prezenta la cabinetul medical și, în funcție de recomandările medicului, mai ales în cazul unei afecțiuni contagioase, de a nu pune în pericol sănătatea colegilor și a personalului

Citește și:

Parentingul anti-dopamină. 5 soluții care reduc nevoia copilului de ecrane și de dulciuri

Copilul nu se liniștește din plâns? 7 fraze ale părinților care agravează crizele de plâns ale copiilor

Elevilor le este interzis:

1. Să distrugă, să modifice sau să completeze documentele școlare, precum cataloage, foi matricole, carnete de elev și orice alte documente din aceeași categorie, sau să deterioreze bunurile din patrimoniul unității de învățământ

2. Să introducă și să difuzeze în unitatea de învățământ preuniversitar materiale care, prin conținutul lor, atentează la independența, suveranitatea, unitatea și integritatea națională a țării, care cultivă violența, intoleranța sau care lezează imaginea publică a unei persoane

3. Să blocheze căile de acces în spațiile de învățământ

4. Să dețină sau să consume droguri, băuturi alcoolice sau alte substanțe interzise, țigări, substanțe etnobotanice și să participe la jocuri de noroc în perimetrul unității de învățământ

5. Să introducă și/sau să facă uz în perimetrul unității de învățământ de orice tipuri de arme sau alte produse pirotehnice, precum muniție, petarde, pocnitori sau altele asemenea, sprayuri lacrimogene, paralizante sau altele asemenea care, prin acțiunea lor, pot afecta integritatea fizică și psihică a elevilor și a personalului unității de învățământ. Elevii nu pot fi deposedați de bunurile personale care nu atentează la siguranța personală sau a celorlalte persoane din unitatea de învățământ, în conformitate cu prevederile legale

Citește și:

Cum se construiește motivația școlară, pe vârste. Sfaturi de la Oana Moraru

„Nu există magie, există doar antrenament și efort constant.” 10 lecții de la David Popovici într-un discurs de 3 minute

6. Să difuzeze materiale electorale, de prozelitism religios, cu caracter obscen sau pornografic în incinta unităților de învățământ sau în cadrul activităților desfășurate în mediul online

7. Să aibă comportamente jignitoare, indecente, de intimidare, de discriminare și să manifeste violență în limbaj și în comportament față de colegi și față de personalul unității de învățământ

8. Să provoace, să instige și să participe la acte de violență

9. Să părăsească perimetrul unității de învățământ în timpul programului școlar, cu excepția elevilor majori și a situațiilor prevăzute de regulamentul de organizare și funcționare al școlii

10. Să invite sau să faciliteze intrarea în școală a persoanelor străine fără acordul conducerii școlii și al diriginților

11. Să promoveze idei, concepții, doctrine, un limbaj, simboluri și materiale antițigăniste

12. Utilizarea unui telefon mobil sau a oricărui alt echipament de comunicații electronice de către un elev este interzisă pe perioada desfășurării cursurilor din învățământul preșcolar, primar și gimnazial, inclusiv în timpul activităților educaționale care se desfășoară în afara unităților de învățământ, cu excepția utilizării acestora în scop educativ sau în spațiile autorizate explicit de regulamentul intern al unității de învățământ.

Citește și:

Risc crescut de suicid pentru adolescentele care petrec mult timp pe rețelele de socializare (Studiu)

De ce adolescenții își sfidează părinții și vor să facă doar ce au chef? 8 soluții de la psihologul Diana Stănculeanu pentru părinții de adolescenți

Răspunderea disciplinară a elevilor

Pentru nerespectarea obligațiilor prezentate mai sus, elevii răspund disciplinar, prevede Legea învățământului preuniversitar.

Analiza disciplinară poate fi inițiată de personalul școlar în urma unei încălcări a regulamentelor unității de învățământ sau în cazul comportamentului inadecvat al elevului. Elevul și părinții/tutorii legali sunt informați cu privire la natura încălcării și sunt convocați la o întâlnire formală.

Conform legii, elevii au dreptul la apărare și nu pot fi supuși unor sancțiuni colective.

Iată în ce condiții pot fi sancționați elevii:

 1. Faptele trebuie să se petreacă în perimetrul unității de învățământ
 2. Faptele trebuie să se petreacă în cadrul activităților extrașcolare
 3. Faptele trebuie să se petreacă în cadrul activităților desfășurate în mediul online

Citește și:

Droguri în școli. Gabor Maté: “Dependența este un răspuns la suferința traumei”. Care e soluția pe care o propune

11 semnale de alarmă pentru părinți care ar putea indica depresia la copii

Iată care sunt sancțiunile ce pot fi aplicate elevilor, în funcție de gravitatea faptei:

 1. Observație individuală
 2. Mustrare scrisă
 3. Retragerea temporară sau pe durata întregului an școlar a burselor de care beneficiază elevul
 4. Mutarea disciplinară la o clasă paralelă din aceeași unitate de învățământ
 5. Suspendarea elevului pe o durată limitată de timp
 6. Preavizul de exmatriculare
 7. Exmatricularea cu drept de reînscriere, în anul școlar următor, în aceeași unitate de învățământ
 8. Exmatricularea cu drept de reînscriere, în anul școlar următor, în altă unitate de învățământ
 9. Exmatricularea fără drept de reînscriere pentru elevii din învățământul postliceal

Citește și:

Ce faci când te enervezi pe copil? 4 pași de la psihologul Gáspár György ca să-ți gestionezi furia

De ce copiii îi resping pe cei diferiți de ei. Oana Moraru: Educarea unui copil nu începe cu condamnarea comportamentelor lui

În ce condiții elevii beneficiază de consiliere și intervenție psihologică

Toate sancțiunile aplicate se comunică individual, în scris, atât elevilor, cât și părinților. Sancțiunea se aplică din momentul comunicării acesteia sau ulterior, după caz, se arată în lege.

Sancționarea elevilor sub forma mustrării în fața colectivului clasei sau al școlii este interzisă în orice context.

„Violența fizică sub orice formă se sancționează conform dispozițiilor legale în vigoare”, se precizează în legislație.

În cazul elevilor din învățământul primar pot fi aplicate doar sancțiunile sub forma observației individuale, mustrării scrise și retragerii bursei.

Preavizul de exmatriculare și exmatricularea cu drept de reînscriere, în anul școlar următor, în aceeași unitate de învățământ „se pot aplica în învățământul obligatoriu numai în situații foarte grave, când prezența elevului în școală pune în pericol siguranța elevilor sau a personalului din școală, afectând dreptul la educație, respectiv la muncă”, se arată în lege.

Citește și:

Copilul te sfidează și vorbește urât? Laura Markham prezintă 3 pași pentru o comunicare cu respect

Copilul nu ascultă? 5 greșeli de comunicare ale părinților care provoacă neascultarea copiilor

Suspendarea elevului se poate realiza pentru o durată de maximum 5 zile lucrătoare. Un elev nu poate fi suspendat pe durata unui an școlar pentru mai mult de 15 zile lucrătoare.

Elevii care au fost sancționați prin suspendare, preaviz de exmatriculare sau chiar exmatriculare beneficiază de consiliere, intervenție psihologică și psihoterapie, precum și de activități remediale.

Sancțiunile prezentate mai sus pot fi însoțite și de scăderea notei la purtare.

Procedura de aplicare a sancțiunilor prevede în mod obligatoriu:

 1. Informarea elevilor și a părinților/tutorilor legali
 2. Intervievarea elevilor, în prezența părinților/tutorilor legali
 3. După caz, consultarea managerului de caz desemnat de DGASPC, în acord cu Hotărârea Guvernului nr. 49/2011 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind prevenirea și intervenția în echipă multidisciplinară și în rețea în situațiile de violență asupra copilului și de violență în familie și a Metodologiei de intervenție multidisciplinară și interinstituțională privind copiii exploatați și aflați în situații de risc de exploatare prin muncă, copiii victime ale traficului de persoane, precum și copiii români migranți victime ale altor forme de violență pe teritoriul altor state și a raportului de evaluare multidisciplinară realizat de acesta
 4. Oferirea posibilității de contestare a sancțiunii

În procesul de sesizare și analiză disciplinară a elevilor, comunicarea cu părinții sau cu tutorii legali se face în absența elevilor, într-un spațiu dedicat, care asigură confidențialitatea, în prezența consilierului școlar și a mediatorului școlar, dacă este necesar.

Citește și:

Cei 4 Călăreți ai Apocalipsei care distrug relația dintre părinți și copii

Prea multă școală și prea puțină joacă, o cauză a depresiei la copii și adolescenți (Studiu)

Ce se întâmplă când elevii fură sau strică obiecte ale școlii

Elevii responsabili de deteriorarea sau sustragerea bunurilor școlii sunt obligați să acopere, conform Codului civil, toate cheltuielile de reparații sau să restituie bunurile ori să suporte toate cheltuielile pentru înlocuirea bunurilor deteriorate sau sustrase.

În cazul distrugerii sau deteriorării manualelor școlare primite gratuit, elevii vinovați înlocuiesc manualul deteriorat cu un exemplar nou, corespunzător disciplinei, anului de studiu și tipului de manual deteriorat. În caz contrar, elevii vor achita contravaloarea manualelor respective. Elevii nu pot fi sancționați cu scăderea notei la purtare pentru distrugerea sau deteriorarea manualelor școlare.

Citește și:

Tot mai mulți copii cu probleme cardiace. Medic: Părinții le dau bani în loc să le pună pachețel la școală

De ce sunt adolescenții egoiști? Explicațiile psihologului Corina Lupău

 

Sursa foto: Tima Miroshnichenko, Pexels

Vrei să afli ce fel de părinte ești?

Abonează-te gratuit la newsletterul nostru și primești pe email un exercițiu pentru a descoperi ce fel de părinte ești. PLUS articole exclusive, soluții la provocările tale și invitații la evenimente gratuite de parenting!

  Avem grijă de datele tale personale! Te poți dezabona oricând.

  Articole similare

  LĂSAȚI UN MESAJ

  Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
  Introduceți aici numele dvs.

  INTRĂ ÎN COMUNITATE

  121,280FaniÎmi place
  295CititoriConectați-vă
  0AbonațiAbonați-vă

  Ultimele articole